Kim jest komornik sądowy?

Przeterminowane i nieuregulowane długi nie znikają – warto o tym pamiętać, zaciągając kolejne zobowiązanie. Uchylanie się od terminowego regulowania rat kredytu może spowodować, że w sprawę zaangażowana zostanie kancelaria komornicza, realizująca w imieniu wierzyciela tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Warto wówczas mieć świadomość na temat tego, kim jest komornik sądowy i co może zrobić w toku prowadzonego przez siebie postępowania. Sprawdź, co musisz wiedzieć o jego uprawnieniach oraz obowiązkach.

Komornik – kto to jest?

U zdecydowanej większości osób praca kancelarii komorniczych wzbudza negatywne skojarzenia – jak się okazuje – często zupełnie bezpodstawnie. A więc kto to jest komornik? To funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Jest on gwarantem wykonania wyroku sądowego, ponieważ działa na podstawie tytułu z klauzulą wykonalności, prowadząc czynności służące zaspokojeniu roszczenia wierzyciela. Nie może on podważać zasadności wydanego postanowienia, a jedynie dążyć do jego wykonania, najczęściej poprzez zajmowanie składników majątku należących do dłużnika.

Podstawą działania kancelarii komorniczych jest Ustawa o komornikach sądowych z 22 marca 2018 roku. To w niej zapisane są ich prawa i obowiązki, a jednym z nich jest brak możliwości odmowy przyjęcia sprawy, z którą do kancelarii zgłasza się wierzyciel.

Egzekucja komornicza, czyli co może, a czego nie może komornik

Tyle definicji i teorii. Wiedząc już, czym zajmuje się komornik i kto to jest w świetle prawa, warto przejść do kwestii ściśle związanych z uprawnieniami tego funkcjonariusza publicznego. W takim razie: co może komornik, w ramach egzekucji prowadzonej z majątku osoby zadłużonej? Do jego uprawnień nalezą m.in.:

  • zajmowanie i sprzedaż składników majątku należących do dłużnika – zarówno ruchomości, jak i nieruchomości,
  • zajęcie wynagrodzenia za pracę, rent i emerytur, dochodów z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł,
  • egzekucja z rachunku bankowego, praw majątkowych czy wierzytelności należących do dłużnika.

Oczywiście powyższa lista uprawnień nie wyczerpuje tego, co może komornik sądowy w ramach prowadzonych przez siebie działań. Oprócz zajmowania majątku na mocy posiadanego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności (może nim być np. akt notarialny, wyrok sądu lub inne orzeczenie podlegające wykonaniu w drodze egzekucji sądowej) ma on także prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Nie może on natomiast zajmować niektórych świadczeń (np. alimentów czy 500+) ani prowadzić przeszukania mieszkania bez pisemnej zgody prezesa sądu rejonowego.

Obowiązki komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Podstawowym obowiązkiem funkcjonariusza prowadzącego egzekucję jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela, jednak musi się to odbywać z równoczesnym poszanowaniem praw dłużnika. W związku z tym komornik sądowy, zważywszy na to, kim jest, musi działać w granicach prawa i w ramach nałożonych na niego przez orzeczenie sądu. W trakcie wszelkich prowadzonych przez siebie czynności zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Nie może również udzielać informacji dotyczących aktualnie prowadzonych przez niego postępowań. Dłużnik ma natomiast prawo do wniesienia skargi na czynności komornicze, jeśli jego zdaniem, komornik nie przestrzega przepisów ustawy lub w inny sposób nadużywa swoich uprawnień. Warto dodać, że przy zajmowaniu wynagrodzenia za pracę, komornika sądowego obowiązuje kwota wolna od zajęcia, której wysokość uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w danym roku.

 

Komornik sądowy w Warszawie Robert Kalwajt ⚖