Komornik Warszawa Śródmieście

Dochodzenie swoich roszczeń bez wsparcia odpowiednich organów państwa może okazać się niezwykle trudne. W takich sytuacjach Robert Kalwajt, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, prowadzący w Warszawie czynności egzekucyjne w ramach przysługujących mu uprawnień, będzie dla Państwa wsparciem. Nasza kancelaria od lat zajmuje się egzekucjami z ruchomości oraz nieruchomości, zapewniając instytucjom, przedsiębiorstwom oraz osobom prywatnym pomoc prawną w zakresie ściągania należności od dłużników.

Kto może skorzystać z pomocy komornika sądowego w Warszawie-Śródmieściu?

Posiadanie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności to jedyny warunek niezbędny do tego, aby nasza kancelaria komornicza mogła zająć się Państwa sprawą. Z szerokiego zakresu uprawnień, jakimi z mocy prawa dysponuje Robert Kalwajt – komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla dzielnicy Warszawa Śródmieście – mogą skorzystać zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy.

Osoby chcące odzyskać należne im roszczenia, mogą zgłosić się do naszej kancelarii, aby uzyskać pomoc w wyegzekwowaniu od dłużnika określonych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. Warto zaznaczyć, że jeśli tylko wierzyciel posiada stosowny dokument stwierdzający istnienie wierzytelności i uprawniający do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, to komornik sądowy nie ma prawa odmówić mu prowadzenia postępowania.

Dłużnicy w ramach prowadzonej przeciwko nim egzekucji mogą natomiast uzyskać informacje o toczącym się postępowaniu, a w sytuacji, gdy uznają, że działający przy sądzie rejonowym organ egzekucyjny narusza ich prawa, mogą wnieść skargę na czynności komornicze.

Warszawa Śródmieście – kiedy można skorzystać ze wsparcia komornika sądowego?

Egzekucja komornicza może zostać wszczęta w każdym przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Komornik w obszarze dzielnicy Warszawa Śródmieście najczęściej prowadzi postępowania egzekucyjne w przypadku zadłużenia z tytułu:

  • niespłacanych alimentów na dziecko lub innego członka rodziny,
  • uchylania się od obowiązku wypłaty renty, odszkodowania lub zadośćuczynienia,
  • zaległego wynagrodzenia za pracę, dostarczony towar lub wykonaną usługę,
  • innych nieregulowanych należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
  • nieregulowanych kredytów hipotecznych, pożyczek gotówkowych, rat leasingu itp.

Jak skorzystać z pomocy komornika sądowego dla Warszawy Śródmieścia?

W celu wszczęcia egzekucji wierzyciel musi złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania do działającego przy sądzie rejonowym komornika sądowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dłużnika. Wniosek o egzekucję można złożyć osobiście w kancelarii komorniczej lub przesłać pocztą. W celu ustalenia, która kancelaria działająca w Śródmieściu Warszawy jest właściwa dla prowadzenia egzekucji z nieruchomości, należy uwzględnić podział na rewiry komornicze, przypisane do konkretnych komorników. W przypadku dochodzenia wierzytelności z innych składników majątku dłużnika czynności egzekucyjne mogą być prowadzone bez ograniczeń terytorialnych, a więc na obszarze zarówno całej Warszawy, jak i poza jej granicami.

Koszty egzekucji komorniczej ponosi dłużnik. Składają się na nie:

  • wynagrodzenie komornika sądowego,
  • koszty zastępstwa prawnego,
  • opłaty za doręczanie pism,
  • koszty innych czynności egzekucyjnych.

Kontakt z komornikiem sądowym Warszawa Śródmieście

Jesteśmy otwarci na różne formy komunikacji. Kontakt z komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia Robertem Kalwajtem możliwy jest zarówno osobiście w siedzibie kancelarii przy ulicy Popularnej 50/1, jak i telefonicznie oraz mailowo lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego mogą Państwo również przesłać tradycyjną pocztą.