Podstawowym celem prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Jednym ze środków, które to umożliwiają, są licytacje komornicze, a więc publiczna sprzedaż majątku należącego do osoby zadłużonej. Prowadzi ją komornik sądowy na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest nakaz zapłaty, wyrok sądu lub inne orzeczenie. Licytowane mogą być zarówno ruchomości dłużnika, jak i nieruchomości, a także prawa majątkowe oraz wierzytelności. Najczęściej licytowane są mieszkania, domy, działki, lokale użytkowe, a także samochody, maszyny, urządzenia oraz inne przedmioty majątkowe.

Co poprzedza licytację komorniczą?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że egzekucja wierzytelności nie zawsze wymaga zlicytowania majątku dłużnika. Taka próba podejmowania jest dopiero w sytuacji, gdy komornik nie ma innej możliwości wyegzekwowania długu. Praktyka pokazuje, że licytacje komornicze w Warszawie, podobnie jak w innych miastach i regionach kraju, umożliwiają nabycie rozmaitych, często atrakcyjnych ruchomości i nieruchomości w cenie znacznie korzystniejszej niż rynkowa.

W sytuacji gdy dłużnik w terminie dwóch tygodni od doręczenia wezwania do zapłaty nie ureguluje wierzytelności, komornik zajmuje jego dobytek, sporządzając odpowiedni wpis do hipoteki. Jeśli trasat w dalszym ciągu uchyla się od spłaty, wówczas sporządza się wycenę majątku oraz publikuje ogłoszenie o licytacji komorniczej.

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej nieruchomości w Warszawie?

Uczestnictwo w procesie licytowania majątku dłużnika, nie jest zadaniem szczególnie trudnym. Osoba, która poprzez odbywające się w Warszawie licytacje komornicze ruchomości lub nieruchomości chce nabyć interesujący ją majątek, musi jedynie spełnić następujące warunki:

  • być osobą fizyczną lub prawną, która nie jest małżonkiem, rodzicem, rodzeństwem lub dzieckiem dłużnika,
  • wpłacić wadium w wysokości 10% wartości licytowanego przedmiotu,
  • przedstawić komornikowi dowód wpłaty wadium.

Wniesienie wadium przy licytacjach komorniczych

Wadium to zabezpieczenie wpłacane przez licytanta na poczet ceny wylicytowanego przedmiotu. W przypadku wygrania aukcji zostaje ono zaliczone na poczet zakupu. Pozostałym uczestnikom wadium zostaje zwrócone. Jak już wspomniano, wysokość zabezpieczenia stanowi 1/10 szacowanej wartości nieruchomości bądź ruchomości sprzedawanych w drodze licytacji komorniczej. Należy je wpłacić na rachunek bankowy komornika lub gotówką w kasie kancelarii w Warszawie, najpóźniej na dzień przed procedurą licytacyjną.

Oględziny majątku wystawionego na licytację komorniczą

Prawo daje osobom zainteresowanym nabyciem majątku dłużnika możliwość jego obejrzenia. Jeśli kancelaria organizuje licytacje komornicze nieruchomości, osoby zainteresowane mają prawo zapoznać się z przedmiotem aukcji w dni robocze, w godzinach określonych przez komornika w ogłoszeniu. Dodatkowo w siedzibie kancelarii istnieje możliwość wglądu w akta postępowania egzekucyjnego.

Licytowanie ruchomości lub nieruchomości

Procedura licytacyjna ma formę ustnego przetargu, prowadzonego przez komornika w obecności sędziego. Jeśli w pierwszym terminie nikt nie zgłosi się do zakupu, wyznaczana jest kolejna data. Cena wywoławcza nieruchomości poddawanych licytacji komorniczej wynosi:

  • w pierwszym terminie – nie mniej niż 3/4 wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę,
  • w drugim terminie – co najmniej 2/3 wartości.

Warto dodać, że drugi termin daje wierzycielowi możliwość zakupu licytowanej ziemi, zabudowań bądź ruchomości za cenę wywoławczą, choć oczywiście nie ma on obowiązku z takiej możliwości korzystać.

Jak licytować podczas aukcji komorniczej?

Osoby licytujące mogą zgłaszać kolejne oferty, które muszą być wyższe o co najmniej 1% ceny wywoławczej. Licytacje komornicze ruchomości, gruntów lub budynków wygrywają te osoby, lub podmioty, które zgłoszą najwyższą ofertę. Tzw. przybicie odbywa się po trzecim wezwaniu. Po zakończeniu aukcji komornik wydaje postanowienie, na podstawie którego nabywca staje się właścicielem licytowanej nieruchomości lub innego przedmiotu. Od tej pory zwycięzca ma 14 dni na przekazanie kwoty zakupu. Pieniądze uzyskane z prowadzonych przez naszą kancelarię w Warszawie licytacji są przekazywane wierzycielom w kolejności, w jakiej zostały zgłoszone ich wierzytelności.

 

Aktualnie nie prowadzimy żadnych licytacji.