Komornik Warszawa Ochota

Kancelaria komornicza Roberta Kalwajta realizuje pełen zakres czynności egzekucyjnych w obrębie dzielnicy Warszawa-Ochota. Działając w sposób transparentny i zgodny z obowiązującymi przepisami Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 1997 r, Kodeksu cywilnego oraz zasadami etyki zawodowej, podejmujemy działania umożliwiające wierzycielom odzyskiwanie ich należności od dłużników.

Warszawa Ochota – rewir komorniczy przy egzekucjach z nieruchomości

Działając przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy komornik sądowy Robert Kalwajt jest uprawniony do prowadzenia egzekucji z nieruchomości, położonych w granicach dzielnic: Ochota, Włochy oraz Ursus. W przypadku zabezpieczenia oraz zajmowania gruntów i budynków komornik zobowiązany jest do podejmowania czynności wyłącznie w obszarze swojego rewiru, z kolei wszelkie mienie ruchome dłużnika, podobnie jak środki zgromadzone na jego rachunkach bankowych mogą być egzekwowane niezależnie od siedziby kancelarii.

W ramach prowadzonej działalności Robert Kalwajt prowadzi postępowania egzekucyjne m.in. na terenie warszawskiej dzielnicy Ochota. Na podstawie przysługujących mu uprawnień komornik sądowy podejmuje stosowne działania mające na celu ustalenie majątku dłużnika, w tym posiadanych przez niego ruchomości, nieruchomości aktywów finansowych czy praw majątkowych. Następnie, w zależności od sytuacji, komornik sądowy podejmuje przewidziane prawem czynności egzekucyjne, takie jak np. zajęcie rachunku bankowego lub mienia dłużnika.

Komornik sądowy Warszawa Ochota – co nie może być przedmiotem egzekucji?

W celu ochrony dłużnika przed nieograniczoną windykacją ustawodawca wprowadził katalog składników majątkowych wyłączonych z egzekucji. Dłużnik objęty postępowaniem prowadzonym przez komornika sądowego właściwego dla dzielnicy Ochota, działającego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, powinien wiedzieć, że zgodnie z art. 833 § 6 kpc egzekucji nie podlegają:

  • równowartość płacy minimalnej ustalonej na dany rok (w przypadku gdy dłużnik zatrudniony jest na umowę o pracę),

  • dodatki i zasiłki przyznawane w ramach pomocy społecznej,

  • alimenty oraz świadczenie 500+,

  • przedmioty i urządzenia uznawane za niezbędne do życia, np. pralka, lodówka,

  • narzędzia służące do nauki lub pracy zarobkowej,

  • rzeczy, które nie należą do dłużnika,

W sytuacji, gdy komornik sądowy zajął mienie, które zgodnie z powyższym przepisem nie może zostać objęte egzekucją, dłużnik ma prawo złożyć do sądu właściwego z punktu widzenia siedziby kancelarii skargę na czynności komornicze. Termin na jej wniesienie wynosi tydzień od dnia odebrania postanowienia odmawiającego wyłączenia środków spod egzekucji.

Współpraca z komornikiem sądowym i nieutrudnianie egzekucji – podstawowe obowiązki dłużnika

Dłużnik ma obowiązek udzielać kancelarii komorniczej niezbędnych informacji dotyczących jego majątku, w tym adresu zamieszkania, adresu zameldowania, miejsca pracy, numeru rachunku bankowego, numeru PESEL oraz informacji o posiadanych nieruchomościach, ruchomościach, czy prawach majątkowych. Jest on również zobowiązany do udostępniania komornikowi sądowemu dla dzielnicy Warszawa-Ochota majątku do zajęcia, w tym nieruchomości, ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzenia i emerytury.

Koszty egzekucyjne w polskim systemie prawnym są pokrywane przez dłużnika. Obejmują one:

  • wynagrodzenie komornika, które jest ustalane w oparciu o stawki określone w ustawie;

  • koszty czynności komorniczych, które są ponoszone przez komornika w związku z wykonywaniem egzekucji;

  • ewentualne koszty sądowe związane ze wszczęciem i prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Dłużnik jest zobowiązany do nieutrudniania komornikowi wykonywania jego czynności. Nie może więc ukrywać majątku, blokować komornikowi dostępu do niego, ani w żaden sposób przeszkadzać w prowadzeniu czynności egzekucyjnych.