Komornik sądowy Robert Kalwajt

Komornik sądowy Robert Kalwajt

Kancelaria komornika sądowego Roberta Kalwajta, która działa przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa, na podstawie przepisów prawnych Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na terenie miasta Warszawa oraz jej okolic, jak również na terenie całego kraju. Wyjątek obszaru działań jakie ma w swoim zakresie komornik (Warszawa) są egzekucje z nieruchomości, dla których kancelaria właściwa jest w obrębie granic takich dzielnic miasta Warszawa jak Ochota, Włochy, Ursus.

Komornik sądowy (Warszawa) w zakresie swoich zadań, swoje działania opiera na wniosku wierzyciela, a zgodnie z nim poszukuje majątku dłużnika, uzyskując niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji. Funkcja jaką sprawują komornicy sądowi jest niezwykle ważna, gdyż pozwala ona wierzycielowi odzyskać zasądzone na podstawie orzeczenia sądu i nie tylko, środki pieniężne. Wykonanie egzekucji komorniczej dokonywane jest w oparciu o sposób wybrany przez wierzyciela, czyli może polegać na zajęciu rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, zajeciu nieruchomości lub ruchomości oraz im podobnych elementów majątku, jakie wykorzystać może komornik.

W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta z niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji, na których między innymi bazuje komornik. Ursus, Włochy, Ochota czy też inne dzielnice Warszawy, oraz różne inne miejsca w obrębie naszego kraju obsługujemy korzystając w dużej mierze w swojej pracy komorniczej z systemu OGNIVO. Zakresem naszych usług obejmujemy również obsługę wniosków składanych za pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego – EPU, dlatego możemy śmiało powiedzieć, iż spieszymy z pomocą w najrozmaitszych formach jakie ma do dyspozycji komornik sądowy. Warszawa jako miasto naszej siedziby jest naszym głównym miejscem działania, jednak obszar naszych spraw egzekucyjnych obejmuje teren całej Polski. Kancelaria zatrudnia wykwalifikowany personel w tym specjalistów prawników a ich profesjonalizm, umiejętność dopasowania rozwiązań i środków do każdej sprawy oraz wysoka kultura osobista i kierowanie się zasadami etyki zawodu, sprawia, że zespół jest wyjątkowo skuteczny i godny zaufania jako komornik. Warszawa czy inne miejsce z jakiego zgłaszasz potrzebę skorzystania z pomocy naszej kancelarii komorniczej, możesz być pewien, że Twoja sprawa jest we właściwych rękach.

Kancelaria Komornicza

„Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym”

„Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa”

„Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach”

Komornikom powierza się w szczególności:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; a ponadto:

  • sporządzenie protokołu stanu faktycznego; na wniosek organizatora licytacji

  • sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

Dowiedz się więcej

Wnioski Egzekucyjne

Wniosek egzekucyjny
Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia alimentacyjnego
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Licytacje

sprawdź aktualne licytacje

Napisz do nas!