Komornik Warszawa Wola

Komornik sądowy Warszawa Wola

Czynności realizowane przez naszą kancelarię obejmują przede wszystkim przeprowadzenie egzekucji, które mają na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Komornik jest bowiem odpowiedzialny za realizację wyroków sądowych, nakazów zapłaty, a także innych tytułów egzekucyjnych. Prowadzimy działalność ściśle regulowaną przepisami prawa, w szczególności przez Kodeks postępowania cywilnego. Nasza kancelaria jest wpisana na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, co potwierdza wymagane kwalifikacje.

Na czym polega działalność komornika sądowego?

W świetle obowiązujących w Polsce przepisów komornik sądowy jest organem powołanym do egzekucji zobowiązań pieniężnych i o charakterze niepieniężnym, takich jak np. wydanie rzeczy czy opuszczenie lokalu. Ma prawo prowadzić czynności egzekucyjne zarówno na ruchomościach, jak i nieruchomościach dłużnika. Jak każdy zawód prawniczy, jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej, które obejmują m.in.:

  • rzetelność,
  • uczciwość,
  • sumienność,
  • troskę o prawa strony, której dotyczy egzekucja.

Zawsze działamy zgodnie z prawem i niezależnie od rodzaju sprawy dochowujemy tajemnicy zawodowej. Jako komornicy sądowi obsługujemy interesantów z Warszawy, m.in. z Woli. Zasad etyki zawodowej dochowujemy także w relacjach z innymi uczestnikami postępowania egzekucyjnego, czyli z wierzycielami. Bez względu na specyfikę sprawy zachowujemy pełną niezależność.

Rola komornik sądowego dla zachowania ładu prawnego

Dla prawidłowego funkcjonowania całego aparatu sprawiedliwości zawód komornika sądowego jest niezwykle ważny. Działania funkcjonariuszy, którzy go wykonują, są niezbędne do utrzymania ładu prawnego w społeczeństwie. Naszym głównym zadaniem jest bowiem egzekwowanie zobowiązań wynikających z tytułów wykonawczych, czyli m.in. prawomocnych wyroków sądowych, nakazów zapłaty czy decyzji administracyjnych. Ich sprawne funkcjonowanie zmniejsza ryzyko w obrocie gospodarczym i pozwala dochodzić własnych praw przez wierzycieli.

Komornik sądowy jest swego rodzaju „wykonawcą” obowiązującego prawa. To zawód, który wymaga wiedzy, doświadczenia i odpowiednich cech charakteru. Osoba wykonująca go powinna wykazywać się rzetelnością, uczciwością i odpowiedzialnością – tak zresztą stanowią przepisy. Musi potrafić zrównoważyć interesy wszystkich stron procesu, a jednocześnie musi zachować niezależność i bezstronność, realizując tytuły egzekucyjne.

Działalność komornika sądowego wymaga także umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją. Zawód ten powinny wykonywać osoby, które potrafią podejmować trudne decyzje, a jednocześnie pamiętają, że działają na rzecz społeczeństwa i prawa. Z takiego założenia wychodzą również pracownicy naszej kancelarii, której zasięg działania obejmuje całą Warszawę, m.in. dzielnicę Wola. Komornik sądowy Robert Kałwajt ma dostęp do wszelkich niezbędnych baz informatycznych i podlega pod jurysdykcję sądu rejonowego.

Zakres obowiązków komornika sądowego

Korzystamy m.in. z systemu OGNIVO, aby przeprowadzać postępowania egzekucyjne. Te technologie umożliwiają nam szybką wymianę informacji oraz dostęp do danych, takich jak centralna ewidencja pojazdów czy wgląd w rachunki bankowe. Nasza kancelaria obsługuje również wnioski składane za pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego – EPU.

Działamy na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nasza kancelaria jest wpisana na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, co dowodzi wymaganych kwalifikacji. Komornik sądowy przyjmuje interesariuszy z Warszawy, m.in. z Woli, od poniedziałku do piątku.