W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel składa wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika lub przesyła listem poleconym.

Wierzyciel powinien we wniosku wskazać sposoby egzekucji oraz wszelkie znane mu informacje o dłużniku takie jak PESEL, NIP, REGON, KRS, nr dowodu osobistego, miejsce pracy, źródła utrzymania, rachunki bankowe etc.

Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji o majątku dłużnika, może zlecić jego poszukiwanie komornikowi stosownie do art 797 (1) kpc, zamieszczając informację na piśmie o treści:

„Wierzyciel zleca komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika stosownie do art. 797 (1) kpc”

Stosownie do art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika.

Przygotowaliśmy poniżej wzory wniosków egzekucyjnych.