Komornik Warszawa Ursynów

W ramach uprawnień, jakie przysługują funkcjonariuszom publicznym oraz na mocy ustawy z 29 sierpnia 1997 roku, Kodeksu etyki zawodowej oraz przepisów prawa cywilnego, kancelaria realizuje pełen zakres czynności komorniczych w rejonie dzielnicy Warszawa – Ursynów. Komornik sądowy Robert Kalwajt jest uprawniony do wykonywania czynności egzekucyjnych na podstawie tytułów wykonawczych pochodzących od sądów, organów administracji publicznej lub innych instytucji, np. notariuszy. Do jego zadań należy m.in.:

  • poszukiwanie majątku dłużnika,

  • dokonywanie zajęcia rachunków bankowych,

  • egzekucja z ruchomości, nieruchomości czy praw majątkowych.

Kancelaria komornicza Warszawa Ursynów

Prowadząc postępowania, kancelaria komornicza Roberta Kalwajta kieruje się przepisami prawa cywilnego, gospodarczego oraz egzekucyjnego. Komornik sądowy Warszawa-Ursynów w ramach przysługujących mu uprawnień współpracuje również z innymi podmiotami, w zakresie ustalania i zabezpieczania majątku dłużników. Współpracując z klientami w sposób otwarty i transparentny, informując ich o bieżącym stanie postępowania oraz przedstawiając prawne i faktyczne aspekty prowadzonej egzekucji, kancelaria zapewnia rzetelną obsługę na każdym etapie postępowania egzekucyjnego. Działając z mocy prawa, komornicy sądowi mogą prowadzić egzekucję z na rzecz wierzycieli, dotyczącą takich składników majątku dłużnika, jak:

  • ruchomości oraz nieruchomości,

  • środki zgromadzone na rachunkach bankowych,

  • wynagrodzenie za pracę,

  • emerytury lub renty,

  • prawa majątkowe.

Komornik sądowy Warszawa Ursynów – ważne informacje dla wierzycieli

W polskim systemie prawnym egzekucja dokonywana jest na wniosek wierzyciela dysponującego tytułem egzekucyjnym z sądową klauzulą wykonalności. Komornik dla Warszawy-Ursynowa dokonuje egzekucji w sposób wskazany przez wierzyciela, z uwzględnieniem możliwych do zajęcia składników majątku. Co istotne, w sytuacji, gdy wierzyciel nie wie, jakim dobytkiem dysponuje dłużnik, może zlecić kancelarii komorniczej poszukiwanie jego majątku, obejmujące czynności terenowe oraz pobieranie informacji z dostępnych rejestrów, takich jak m.in.: OGNIVO, CEPIK, czy PUE ZUS.

Jak wybrać kancelarię komorniczą na warszawskim Ursynowie?

Przy wyborze komornika sądowego właściwego dla dzielnicy Warszawa-Ursynów do prowadzenia egzekucji z nieruchomości należy zwrócić uwagę na tzw. rewiry komornicze. Wierzyciel powinien upewnić się, że kancelaria obsługuje swoim zasięgiem obszar, na którym znajduje się grunt lub budynek, będący przedmiotem egzekwowania wierzytelności. W zakresie egzekucji ze środków ruchomych komornicy sądowi uprawnieni są do prowadzenia postępowań w nieograniczonym zakresie, dlatego nasza kancelaria zapewnia obsługę nie tylko na terenie Ursynowa, ale całej Warszawy oraz kraju.

Po złożeniu wniosku wszczęte zostaje postępowanie egzekucyjne. W pierwszej kolejności trzeba ustalić majątek dłużnika. Następnie, w zależności od rodzaju tego majątku, komornik podejmuje odpowiednie czynności egzekucyjne. Wierzyciel ma prawo do uzyskania informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz do składania wniosków o podjęcie przez komornika określonych, zgodnych z prawem czynności.

Komornik Warszawa Ursynów – o czym powinien wiedzieć dłużnik?

Osoby, które otrzymały wezwanie do zapłaty, powinny podjąć działania w celu uregulowania należności. Warto pamiętać, że to nie komornik sądowy, ale wierzyciel ma decydujące zdanie w przedmiocie ustalania warunków regulacji zadłużenia i to z nim należy negocjować termin spłaty lub rozłożenie należności na raty. Do obowiązków dłużnika należy udzielanie komornikowi dla Warszawy Ursynowa wszelkich informacji na temat posiadanego majątku oraz odpowiadanie na korespondencję z kancelarią. Dłużnik ma również prawo do wniesienia skargi na czynności komornicze.