Komornik Warszawa Ursus

Nasza Kancelaria Komornicza jest uprawniona do prowadzenia czynności egzekucyjnych na obszarze całej stolicy, działając na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Dodatkowo Warszawa Ursus – podobnie jak Włochy i Ochota – to dzielnice, wchodzące w skład rewiru komorniczego, na którym komornik sądowy Robert Kalwajt może prowadzić egzekucję z nieruchomości. Powierzając kancelarii dochodzenie roszczeń na podstawie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności, zyskują Państwo wsparcie w zakresie zgodnego z przepisami odzyskiwania swoich należności.

Komornik Warszawa Ursus – prowadzenie egzekucji komorniczej

Na samym początku warto wspomnieć, że decyzja o wszczęciu egzekucji komorniczej zawsze należy do wierzyciela. Komornik to osoba, która w dzielnicy Warszawa Ursus prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na mocy tytułu prawnego, np. orzeczenia sądowego. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi prowadzenie tego rodzaju działań są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych.

Obszar właściwości

Działający przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy komornik sądowy Robert Kalwajt jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze dzielnicy Ursus w zakresie nieograniczonym, co oznacza, że może realizować czynności zarówno dotyczące nieruchomości, jak i mienia ruchomego.

Wszczęcie egzekucji

Egzekucja komornicza może zostać wszczęta na wniosek wierzyciela, który ma tytuł egzekucyjny. Jest to dokument stwierdzający istnienie wierzytelności i uprawniający wierzyciela do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Czynności egzekucyjne

Kancelaria komornicza komornika sądowego Roberta Kalwajta w dzielnicy Ursus może podejmować różne czynności egzekucyjne, w tym:

  • zajęcie wynagrodzenia za pracę,
  • prowadzenie egzekucji z rachunku bankowego,
  • zajmowanie składników majątku dłużnika,
  • zbycie zajętych przedmiotów oraz praw majątkowych.

Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest zabezpieczenie interesu wierzyciela, dlatego koszty egzekucji ponosi dłużnik. W przypadku egzekucji z nieruchomości jest on również zobowiązany do pokrycia kosztów sporządzenia operatu szacunkowego. Nie trzeba więc obawiać się, że kwota uzyskana na rzecz wierzyciela zostanie pomniejszona o koszty postępowania.

Komornik Ursus – ważne informacje dla dłużników

Osoba, przeciwko której prowadzone jest postępowanie, ma prawo do obrony przed egzekucją komorniczą. Dłużnik może w szczególności:

  • wnieść skargę na prowadzone czynności egzekucyjne,
  • żądać umorzenia egzekucji,
  • zawrzeć z wierzycielem ugodę w celu spłaty zadłużenia.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku zajęcia nieruchomości egzekucję może realizować wyłącznie komornik dla dzielnicy Ursus działający w ramach swojego rewiru. Prowadzenie egzekucji z innych składników majątku uprawnia kancelarię komorniczą do podejmowania czynności na terenie całej apelacji warszawskiej, będącej najszerszym obszarem prowadzenia egzekucji.

Komornik sądowy Ursus – jakie są prawa wierzycieli?

Wierzyciel ma prawo do uzyskania zaspokojenia swojej wierzytelności w drodze egzekucji komorniczej. Może on w szczególności:

  • złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji,
  • żądać podejmowania czynności egzekucyjnych,
  • wnieść skargę na bezczynność organu egzekucyjnego.

Istotne jest równe to, że w świetle obowiązującego prawa komornik sądowy nie może odmówić wszczęcia postępowania wierzycielowi, który dysponuje tytułem egzekucyjnym z klauzulą wykonalności. Jeśli poszukują Państwo wsparcia w skutecznym dochodzeniu swoich roszczeń na terenie Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem Ursusa, Ochoty oraz Włoch, Kancelaria Komornicza Roberta Kalwajta służy pomocą oraz niezbędnym wsparciem.