http://Slajder
O Nas

O Nas

Kancelaria komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Roberta Kalwajta prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela na terenie miasta Warszawa oraz okolic jak również na terenie całego kraju, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, gdzie jesteśmy właściwi dla dzielnicy Ochota, Włochy, Ursus. Nasz kancelaria komornicza, zgodnie z wnioskiem wierzyciela poszukuje majątku dłużnika, uzyskując niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.

Nasza kancelaria komornicza (Warszawa) korzysta z niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji, w szczególności korzystamy z informacji pozyskanych z systemu OGNIVO a także obsługujemy wnioski złożone w elektronicznym postępowaniu upominawczym EPU. Prowadzimy postępowanie egzekucyjne sprawnie, rzetelnie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zatrudniamy specjalistów, których cechuje profesjonalizm, umiejętne podejście do każdej sprawy i kierowanie się zasadami etyki zawodu jakim jest komornik. Warszawa to główny obszar naszej działalności, ale prowadzimy także sprawy egzekucyjne na terenie całej Polski.

Kancelaria Komornicza

„Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym”

„Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa”

„Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach”

Komornikom powierza się w szczególności:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; a ponadto:

  • sporządzenie protokołu stanu faktycznego; na wniosek organizatora licytacji

  • sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

Dowiedz się więcej

Wnioski Egzekucyjne

Wniosek egzekucyjny
Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia alimentacyjnego
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Licytacje

sprawdź aktualne licytacje

Napisz do nas!