telefon Kontakt
Telefon:   22/300-11-73
Fax:   22/300-12-74
Internet:  

warszawa.kalwajt@komornik.pl

Adres:   02-456 Warszawa
ul. Czereśniowa 98 lok 122

dojazd do biura >>
newsletter Newsletter
Chcesz być informowany na bieżąco o zmianach w prawie, licytacjach wykonywanych przez naszą kancelarię?

Zapisz się na newsletter.

? O kancelarii

"Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym"
"Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa"

 "Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach"

 

Kancelaria komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Roberta Kalwajta prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela na terenie miasta Warszawa oraz okolic jak również na terenie całego kraju, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, gdzie jesteśmy właściwi dla dzielnicy Ochota, Włochy, Ursus.

 

Nasz kancelaria komornicza, zgodnie z wnioskiem wierzyciela poszukuje majątku dłużnika, uzyskując niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.

 

Nasza kancelaria komornicza (Warszawa) korzysta z niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji, w szczególności korzystamy z informacji pozyskanych z systemu OGNIVO a także obsługujemy wnioski złożone w elektronicznym postępowaniu upominawczym EPU. Prowadzimy postępowanie egzekucyjne sprawnie, rzetelnie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zatrudniamy specjalistów, których cechuje profesjonalizm, umiejętne podejście do każdej sprawy i kierowanie się zasadami etyki zawodu jakim jest komornik. Warszawa to główny obszar naszej działalności, ale prowadzimy także sprawy egzekucyjne na terenie całej Polski.

 


Komornikom powierza się w szczególności:
wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
a ponadto:
sporządzenie protokołu stanu faktycznego;
na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty
doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

 

* Niniejsza witryna ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

? Licytacje