Dz.U.68.10.52, 1971.10.13 zm. Dz.U.71.26.239 § 1, 1995.01.01 zm. Dz.U.94.119.577 § 1, 1997.11.30 zm.wyn.z Dz.U.97.133.882 art. 95 pkt 7, 2005.02.05 zm.wyn.z Dz.U.04.172.1804 art. 1 pkt 140, 2007.12.28 zm.wyn.z Dz.U.07.112.769 art. 2 pkt 1

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 marca 1968 r.
w sprawie czynności komorników.*
(Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1968 r.)

 

ujednolicony tekst rozporządzenia z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników, z uwzględnieniem zmian spowodowanych ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 772, 855 § 2, 865 § 3, 868 i 947 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:

DZIAŁ I.

Przepisy wstępne.

§ 1 – 6
utraciły moc

 

DZIAŁ II.

Przepisy ogólne.

§ 7 – 11
utraciły moc

§ 12 - 16
uchylone

§ 17 – 59
utraciły moc

 

DZIAŁ III.

Egzekucja świadczeń pieniężnych.

Rozdział 1.

Egzekucja z ruchomości.

 

§ 60 – 79
utraciły moc

 

§ 80.

  1. Licytacja odbywa się w miarę możliwości poza miejscem, w którym ruchomości się znajdują.
  2. Komornik nie może wyznaczyć licytacji poza miejscem, w którym ruchomości się znajdują, jeżeli wierzyciel się temu sprzeciwia.
  3. Licytacja przedmiotów, które nie zostały sprzedane przez sklep komisowy w terminie określonym w art. 867 § 1, może być wyznaczona w tym sklepie, po uprzednim uzgodnieniu z jego kierownikiem.

 

§ 81 – 89
utraciły moc

 

§ 90.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci komornika, personel sklepu komisowego, w którym odbywa się licytacja, oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.

 

§ 91.
Przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż w dwie godziny po tym czasie.

 

§ 92.

Przed rozpoczęciem przetargu komornik ogłosi obecnym, że nabywcą licytowanego przedmiotu będzie ten, kto zaoferuje najwyższą cenę. Komornik udzieli również pouczeń o warunkach zapłaty ceny nabycia i podatku od nabycia praw majątkowych oraz o treści art. 872.

 

§ 93.

Komornik powinien zapewnić obecnym możność obejrzenia ruchomości wystawionych na licytację.

 

§ 94.

Przetarg rozpoczyna się od wywołania ceny określonej w art. 857 § 2. Cena ta jest najniższą ceną, za którą można zbyć ruchomości na licytacji.

 

§ 95.

Do odbycia przetargu wystarcza stawienie się jednego licytanta.

 

§ 96.

Przetarg odbywa się ustnie.

 

§ 97.

  1. Komornik wystawia na sprzedaż kolejno poszczególne ruchomości lub poszczególne grupy obejmujące ruchomości tego samego rodzaju, wymieniając zarazem sumę oszacowania i cenę wywołania.
  2. Dłużnik może żądać, aby ruchomości były wystawiane na sprzedaż w kolejności przez niego wskazanej.

 

§ 98.

Wezwanie do postąpień komornik wyraża przez trzykrotne wygłoszenie ostatnio postąpionej ceny z jednoczesnym zapytaniem: „kto da więcej". Brak dalszych postąpień komornik stwierdza przez wypowiedzenie wyrazu: „nikt".

 

§ 99.

Zaoferowana cena przestaje obowiązywać z chwilą, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

 

§ 100.

Udzielenie przybicia komornik zaznacza w protokole licytacji, wpisując przy tym imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy.

 

§ 101.

Jeżeli po wywołaniu nikt nie zaoferował przynajmniej ceny wywołania, komornik stwierdza w protokole, że licytacja nie doszła do skutku.

 

§ 102.

Jeżeli suma osiągnięta ze sprzedaży części zajętych ruchomości wystarcza na zaspokojenie egzekwowanych należności i kosztów egzekucyjnych, komornik przerwie licytację i zwolni pozostałe ruchomości spod zajęcia.

 

§ 103.

Jeżeli nabywca ruchomości na licytacji publicznej nie uiści w terminie ceny nabycia, komornik przedłoży akta sądowi w celu wydania orzeczenia o ściągnięciu od nabywcy należności wskazanej w art. 872 § 3.

 

§ 104 – 107
utraciły moc

 

Rozdział 2.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę.

§ 108 – 114
utraciły moc

 

Rozdział 3.

Egzekucja z rachunków bankowych.

§ 115 – 117
utraciły moc

 

Rozdział 4.

Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych.

§ 118 – 121
utraciły moc

Rozdział 5.

Egzekucja z nieruchomości.

 

§ 122 – 130
utraciły moc

 

§ 131.

Przy dokonywaniu opisu i oszacowania komornik powinien dążyć do zebrania wszelkich danych, które umożliwiają dokładne określenie nieruchomości i jej wartości.

 

§ 132.

Opis nieruchomości powinien w przejrzysty sposób określać nieruchomość oraz jej rodzaj i stan przez wymienienie wszystkich danych, o których mowa w art. 947 § 1, a ponadto przez wskazanie sposobu dojazdu do nieruchomości od drogi publicznej.

 

§ 133.

W razie gdy dane zawarte w wyciągach z księgi wieczystej lub z ewidencji gruntów i budynków, a dotyczące obszaru lub sposobu użytkowania nieruchomości, nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu, należy w opisie podać stan rzeczywisty i zaznaczyć, na czym polega niezgodność z danymi ujawnionymi w księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków. O stwierdzonej niezgodności komornik zawiadomi niezwłocznie organ prowadzący księgę wieczystą lub ewidencję gruntów i budynków.

 

§ 134.

Jeżeli na nieruchomości znajdują się budynki lub inne urządzenia, opis powinien zawierać dokładne wskazanie ich roku budowy, stanu, przeznaczenia, rodzaju konstrukcji i materiału budowlanego, ilości kondygnacji, sposobu użytkowania, jak również sposobu i jakości wykonania i wyposażenia oraz zaopatrzenia w instalacje i urządzenia.

 

§ 135.

Opis nieruchomości rolnych powinien zawierać, poza opisem znajdujących się na nich budynków i urządzeń, określenie obszaru, jakości i klasy gruntów ornych, łąk, pastwisk, lasów, ogrodów (z wyodrębnieniem obszaru sadów), torfowisk, terenów z pokładami żwiru, gipsu i gliny, kamieniołomów, wód, a ponadto rodzaju i obszaru zasiewów i upraw, ilości i jakości inwentarza żywego i martwego, jak również zapasów niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego do najbliższych zbiorów.

 

§ 136
utracił moc

 

§ 137.

  1. Jeżeli obciążające nieruchomość lub związane z własnością nieruchomości prawa nie są określone sumą pieniężną, wartość ich ustala się z uwzględnieniem wszelkich okoliczności.
  2. Wartość praw, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, ustala się w sposób przewidziany w przepisach o podatku od nabycia praw majątkowych.

 

§ 138
utracił moc

 

§ 139.

Praw odkupu i pierwokupu nie uwzględnia się przy oszacowaniu.

 

§ 140.

Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, w protokole opisu i oszacowania komornik wymieni końcową datę użytkowania wieczystego oraz sposób korzystania z terenu przez wieczystego użytkownika.

 

§ 141.

 

  1. Jeżeli do nieruchomości, budowli lub innych urządzeń albo przynależności lub pożytków zostały zgłoszone prawa osób trzecich albo gdy rzeczy takie znajdują się we władaniu osób trzecich, należy uczynić o tym wzmiankę w opisie nieruchomości i dokonać oszacowania zgodnie z art. 949.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do licytacji wydzielonej części nieruchomości.

 

§ 142 – 148
utraciły moc

 

§ 149.

Przepisy rozporządzenia dotyczące egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio do egzekucji z przedmiotów, z których egzekucja prowadzona jest według przepisów o egzekucji z nieruchomości.

 

§ 150
utracił moc

 

DZIAŁ IV.

Przepisy szczególne o egzekucji.

Rozdział 1.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych.

 

§ 151 – 158
utraciły moc

 

Rozdział 2.

Egzekucja przeciwko jednostkom gospodarki uspołecznionej.

 

§ 159 – 162
utraciły moc

 

Rozdział 3.

Egzekucja na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

 

§ 163 – 168
utraciły moc

 

Rozdział 4.

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych.

 

§ 169 – 170
utraciły moc

 

Rozdział 5.

Wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej.

 

§ 171 – 172
utraciły moc

 

DZIAŁ V

Przepisy szczególne w sprawach, w których stosuje się Kodeks karny wykonawczy.

§ 173 – 187
utraciły moc

 

DZIAŁ VI.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 188 utracił moc

§ 189. Traci moc:

 

1) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1962 r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. Nr 58, poz. 284);

2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o postępowaniu przy opisie i oszacowaniu nieruchomości (Dz. U. z 1932 r. Nr 114, poz. 947 i z 1936 r. Nr 4, poz. 36).

§ 190. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.